අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩමුළුව - 2018

දේශන මාතෘකාව : ස්වප්න සප්‍රමාණ වේ ද ?

දේශනය පවත්වන ලද ආචාර්යවරයාගේ නම: යෝධකණ්ඩියේ අරියවංශ හිමි

දේශනය පැවැත්වූ දිනය: 12.12.2018

_DSC0215.JPG

_DSC0220.JPG

_DSC0260.JPG

_DSC0220.JPG

_DSC0252.JPG

_DSC0222.JPG

Posted in Events on Dec 12, 2018

Upcoming Events

Jun

07

07 Jun - 07 Jun
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2018 (දෙසැම්බර්)
2018 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Jun

02

02 Jun - 25 Jun
Submission of abstract - date extended : ven.prof.walpola rahula thera memorial international conference
The Deadline for the Submission of Abstract to "Ven.Prof.Wal...

May

16

16 May - 10 Jun
දැන්වීමයි - notice
2019.05.13දින සිට පැවැත්වීමට...

Apr

29

29 Apr - 29 Apr
දැන්වීමයි - notice
2019.04.24 දිනෙන් ආරම්භවීමට �...

Apr

26

26 Apr - 28 Apr
Cancellation of lecturers and examinations - centre for post graduate degrees & external examinations
Due to the prevailing situation in the country, University a...

Apr

26

26 Apr - 26 Apr
දැන්වීමයි - notice
2019.04.24 දිනෙන් ආරම්භවීමට �...

Exam Results
See latest exam results