පොත් බැඳීම හා අලුත්වැඩියාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීම තුලින් බැඳුම්කරණ කාර්යයේ ගුණාත්මක තත්වය ඉහළ නැංවීම, බදින ලද ග්‍රන්ථවල බාහිර නිමාව උසස් තත්වයෙන් ඉහළ නැංවීම සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු ඇතූව පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පෙබරවාරි 13 හා 14 දෙදින පැවති වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකව පැවැත්විනි. මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලයෙන් ලබා දෙන ලදී.

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_03.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_01.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_02.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_04.png

Library_Buddhist_and_Pali_University_SriLanka_2020_05.png

Posted in Events on Feb 15, 2020

Upcoming Events

Sep

24

24 Sep - 24 Sep
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය : තර්ජන අභියෝග හා අනාගතය ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Sep

11

11 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය ii පරීක්ෂණය 2019 (ජුලි) - bachelor of arts (general) external degree examination ii 2019 july - results
2019 ජුලි මස පැවති ශාස්ත‍�...

Sep

10

10 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2019 (දෙසැම්බර්) - master of arts degree examination - 2019 ( december )
2019 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Aug

31

31 Aug - 30 Sep
Registration of candidates for bachelor of arts (general) external degree - 2020
Application forms for the above courses could be obtained up...

Aug

31

31 Aug - 31 Oct
Notice to collect admission cards for 2020 september/october second semester examination.
<center><h1>NOTICE<br><br> Issue of Admission Cards</h1><br...

Aug

21

21 Aug - 31 Oct
The intelligentsia on covid 19 - online conference 2020
Buddhist and Pali University of Sri lanka cordially invites ...

Exam Results
See latest exam results