පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව - පළමුවන අදියර 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට නියමිත ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව (ARCH 31123) විෂය පත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහන 2022/07/04 වන දින සිට 2022/07/15 දින දක්වා අදියර කිහිපයක් යටතේ සිදු කෙරේ. එම පුහුණු වැඩසටහනේ පළමුවන අදියර මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මහාවිහාර ව්‍යාපෘතියට අයත් කුජ්ජතිස්ස ස්ථූප පරිශ්‍රයේ දී 2022/07/04 වන දින සිට 2022/07/11 වන දින දක්වා ක්‍රියාත්මක විය. පුරාවිද්‍යා කැණිම් ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ එම ක්ෂේත්‍ර පුහුණුවේ දී මතුපිට භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම, ක්ෂේත්‍ර උපකරණ භාවිතය, කොටු දැල් සකස් කිරීම, මතුපිට මිණුම් ලබා ගැනීම, පුරාවිද්‍යා කැණිම හා සම්බන්ධ සැලසුම්කරණය, ඡායාරූපකරණය සහ වාර්තාකරණය, ප්‍රායෝගික කැණීම් පුහුණුව ලබාදීම, පස් ස්ථර අධ්‍යයනය ආදී ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලදී. ඒ සඳහා මහාවිහාර ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාර එච්. එම්. එම්. හේරත් මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ආර්. පී. චන්ද්‍රරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ඉරේෂා වන්නිනායක මහත්මිය, කැණීම් පුහුණුභාර පුරාවිද්‍යා නිලධාරි, බාහිර කථිකාචාර්ය නිලංග උදාර ජයරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන නිලධාරි, බාහිර කථිකාචර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි, වයඹ පළාත් පුරාවිද්‍යා කලාපභාර නිලධාරී පූජ්‍ය රඹෑවේ ධම්මවිජය හිමි සහ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමියන් ඇතුලු පිරිස සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප :https://tinyurl.com/9ujvj58r

5.png

10.jpg

14.jpg

Posted in News on Jul 11, 2022

Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results