2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

බෞද්ධ දර්ශනය අධ්‍යනාංශය / Department of Buddhist Philosophy


Time Tables - Buddhist Philosophy

1st year Time Table - Buddhist Philosophy.pdf

2nd year Time Table - Buddhist Philosophy.pdf

3rd year Time Table - Buddhist Philosophy.pdf

4th Year Timetable - Buddhist Philosophy.pdf

Time Tables - Buddhist Psychology and Counselling

1st year Time Table - Buddhist Psychology and Counselling.pdf

2nd year Time Table - Buddhist Psychology and Counselling.pdf

3rd year Time Table -Buddhist Psychology and Counselling.pdf

Time Tables - Buddhist Counselling

1st year Time Table - Buddhist Counselling (Compulsory).pdf

2nd year Time Table - Advanced Certificate course in Buddhist Counselling.pdf

3rd year Time Table -Advanced Certificate course in Buddhist Counselling.pdf


English Medium - Google Classroom Links


Unit 
Meet   Link
Link
Code

BUPH 11013 (C) Buddhist Philosophy: Indian Background
https://meet.google.com/lookup/ h6zv4pokxf?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/ c/MzM4NjQ3ODg 3MjM2?cjc=m767l2d
m767l2d
General/ Special
BUPH 21033 (C) Buddhist Moral Philosophy
https://meet.google.com/lookup/ honfs5pnzn? authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg4ODgy ?cjc=3chyk4u
3chyk4u
BUPH 21043 (C) Schools of Buddhist Philosophy I
https://meet.google.com/lookup/ b7ynhxxgla?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg4OTAw ?cjc=amlmai7
amlmai7

Special
BUPH 21053 (C) Philosophy of Language
https://meet.google.com/lookup/ fyidjgazz4?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg4OTEx? cjc=rlyawy5
rlyawy5
BUPH 21063 (C) Theravada Buddhist Studies
https://meet.google.com/lookup/ fu2tywgq42?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg4OTI3? cjc=dfrj4sv
dfrj4sv
General/ Special
BUPH 31103 (C) Buddhist Psychology
https://meet.google.com/lookup/ hpr7bhwcux?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQ3ODg4ODM 0?cjc=fouepiq
fouepiq
BUPH 31113 (C) Buddhist Epistemology
https://meet.google.com/lookup/ fkak6arkys?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQ3ODg4ODU z?cjc=uvwx3kl
uvwx3kl
Special
BUPH 31123 (C) Study of Primary Sources I
https://meet.google.com/lookup/ buvjqlnakv?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQ3ODg4ODcy? cjc=q2pakrt
q2pakrt


සිංහල මාධ්‍යය - Google Classroom Links


Unit 
Meet   Link
Link
Code

BUPH 11013 (C) බෞද්ධ දර්ශනය: භාරතීය පසුබිම
https://meet.google.com/lookup/ dzbu4cojul?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1ODQ0? cjc=23tba77
23tba77
General/ Special
BUPH 21033 (C) බෞද්ධ සදාචාර දර්ශනය
https://meet.google.com/lookup/ c7lec2lxeu? authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1ODUz?cjc=rikqetv
rikqetv
BUPH 21043 (C) නිකායාන්තර බෞද්ධ දර්ශනය I
https://meet.google.com/lookup/ h2k2mxvqfh?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1O DYy?cjc=iwi2n3v
iwi2n3v
Special
BUPH 21053 (C) භාෂාමය දර්ශනය
https://meet.google.com/lookup/ hsoay5g5jx?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1ODc4 ?cjc=bdk465n
bdk465n
BUPH 21063 (C) ථෙරවාද සම්ප්‍රදාය
https://meet.google.com/lookup/ epofcbslbn?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1ODg 2?cjc=xngqq2o
xngqq2o
General/ Special
BUPH 31103 (C) බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ hjrvnxqfsg?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjE1O Dk3?cjc=lgjgyio
lgjgyio
BUPH 31113 (C) බෞද්ධ ඥානවිභාගය
https://meet.google.com/lookup/ dgs7enuuzd?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY1MjI5MT A3?cjc=pws6lc4
pws6lc4
Special
BUPH 31123 (C) මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය I
https://meet.google.com/lookup/ aiobslvqdq?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjY0NjUyNTY x?cjc=2clxmhx
2clxmhx
Special
BUPH 41173 (C) බෞද්ධ සන්නිවේදනන්‍යාය
https://meet.google.com/lookup/ fcdwyxm6os?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQ3ODg4OT A1?cjc=hti2hqx
hti2hqx
BUPH 41183 (C) බුදුදහම සහ විද්‍යාත්මක චින්තනය
https://meet.google.com/lookup/ d2dzq4jvpm?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg4OT k5?cjc=xlse7ku
xlse7ku
BUPH 41193 (C) බුදුදහම, පරිසරය සහ ස්වස්ථතාව
https://meet.google.com/lookup/ aycxlozztu?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg5MDM4 ?cjc=egn5g74
egn5g74
BUPH 41203 (C) අභිධර්ම අධ්‍යයනය II
https://meet.google.com/lookup/ d3xeurbvcv?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjUwNzg5MDUx ?cjc=fv5bei2
fv5bei2


බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය / BUDDHIST PSYCHOLOGY AND COUNSELLING 

English Medium - Google Classroom Links

Unit 
Meet   Link
Link
Code
BPCL 11013 (C) Buddhist Psychology
https://meet.google.com/lookup/ hu5z6go22e?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1NjQ4Njk3?cjc=4vz3u5s
4vz3u5s
BPCL 21033 (C) Principles of Buddhist Psychotherapy
https://meet.google.com/lookup/ d26wl7hhlw?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjM5MDQxODIy?cjc=guf5jcm
guf5jcm
BPCL 21053 (C) Buddhist Psychoanalysis and Methods of Meditation
https://meet.google.com/lookup/ awbpclki2a?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NzY2Njc0NTgw?cjc=txui2tt
txui2tt
BPCL 31093 (C) Human Development Psychology
https://meet.google.com/lookup/ dp3wfpbnl2?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQwMTA5ODM5?cjc=ubn6mtr
ubn6mtr
BPCL 31103 (C) Buddhist Āyurvedic Psycho Physical Therapeutic System
https://meet.google.com/lookup/ apr7isvfti?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjM5MDQxNzIz?cjc=6dlyidv
6dlyidv


සිංහල මාධ්‍යය - Google Classroom Links

Unit 
Meet Link
Link
Code
BPCL 11013 (C) බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ a27kn7w6zk?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1NjQ4NTY5?cjc=657dqfn
657dqfn
BPCL 21033 (C) බෞද්ධ මනෝචිකිත්සාවේ මූලධර්ම
https://meet.google.com/lookup/ chjpi3xqym?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjM5MDQxODk3?cjc=csllmtr
csllmtr
BPCL 21053 (C) බෞද්ධ මනෝ විග්‍රහය හා භාවනා ක්‍රම
https://meet.google.com/lookup/ grucmaoevn?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NzY3MzczMTUy?cjc=k67swzc
k67swzc
BPCL 31093 (C) මානව සංවර්ධන මනෝවිද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ gy6ujkfgmm?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjQwMTA5OTIw?cjc=oa7heqz
oa7heqz
BPCL 31103 (C) බෞද්ධ ආයුර්වේදීය මනෝකායික චිකිත්සාව
https://meet.google.com/lookup/ ggopshgu47?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjM5MDQxNzYz?cjc=kltdr5y
kltdr5y


බෞද්ධ උපදේශනය අනිවාර්ය පාඨමාලාව/ Buddhist Counseling Compulsory Course 

Unit 
Meet Link
Link
Code
BUCL 11011 (C) Principle of Buddhist Psychotherapy
tj5ml6l
BUCL 11011 (C) බෞද්ධ මනෝචිකිත්සාවේ මූලධර්ම
rp4stq5

බෞද්ධ උපදේශනය දෑවුරුදු උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව / TWO YEAR ADVANCED CERTIFICATE COURSE IN BUDDHIST COUNSELLING 

English Medium - Google Classroom Links

Unit 
Meet Link
Link
Code
BUCL 2110 Buddhist Psychology
https://meet.google.com/lookup/ dl2g47jzlw?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1OTA0MzQx?cjc=ltlkzyt
ltlkzyt
BUCL 2120 Abnormal Psychology
https://meet.google.com/lookup/ adm5eees4v?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1NTc2NzM0?cjc=hgwz6e5
hgwz6e5
BUCL 3150 Buddhist Āyurvedic Psycho Physical Therapeutic System
https://meet.google.com/ lookup/aefivnjjsw?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1NTc2ODA2?cjc=ri6ogzc
ri6ogzc
BUCL 3160 Ritualistic Psychotherapeutic Methods
https://meet.google.com/lookup/ ghg5dtrby3?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4Njg1NTc2ODM1?cjc=ozc3cnd
ozc3cnd


සිංහල මාධ්‍යය - Google Classroom Links

Unit 
Meet Link
Link
Code
BUCL 2110 බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ g3jkqyaubv?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjgwMDQ5ODM5?cjc=gxbxzms
gxbxzms
BUCL 2120 අසාමාන්‍යතා මනෝවිද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ gwgufrw3kn?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjgwMDQ5ODU3?cjc=gxnrspn
gxnrspn
BUCL 3150 බෞද්ධ ආයුර්වේදීය මනෝකායිකචිකිත්සාව
https://meet.google.com/ lookup/f3ryi7mzqr?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjgwMDQ5ODc0?cjc=oaytx2v
oaytx2v
BUCL 3160 අභිචාරමය මනෝචිකිත්සා ක්‍රම
https://meet.google.com/ lookup/hhl3va6cgl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/ MzM4NjgwMDQ5ODg0?cjc=cowfyve
cowfyveUpcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results