දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය විශේෂ දේශනය 2019/08/28 වන දින විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්විනි.

2.gif

5.gif

4.gif

Posted in News on Aug 28, 2019

Upcoming Events

May

28

28 May - 31 Aug
Examination results - 2019 october / november / december
2019 October November Second semester examination results ha...

May

24

24 May - 09 Jun
Invitation for bids - obtaining cleaning service for the year 2020/2021
<b> Invitation for Bids - Obtaining Cleaning Service for the...

May

15

15 May - 30 Jun
Application for university admission - academic year 2020/2021
I am pleased to inform you that students who sat for the G.C...

May

13

13 May - 10 Jul
Invitation for applications/nominations for the post of venerable vice-chancellor
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

May

03

03 May - 31 May
Selected candidates for ma in english studies - 2020
Following students have been selected from the selection tes...

May

01

01 May - 31 May
Notice for all internal students and staff
The university was closed unexpectedly due to the prevailing...

Exam Results
See latest exam results