සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය මගින් පවත්වන ලද විශේෂ වැඩසටහන්

භාෂාප්‍රභා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය
සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය විසින් වාර්ෂික ව එලිදක්වනු ලබන භාෂාප්‍රභා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය XIII කලාපය එලිදැක්වීමේ උළෙල 2024.02.22 දින විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථක ව සිදු කරන ලදි.

ආරාධිත පළමු විශේෂ දේශනය
සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය විසින් වාර්ෂික ව සිදු කරනු ලබන විශේෂ දේශනය 2024.03.27 දින ප.ව. 01.00 සිට 04.00 දක්වා “ආර්ය භාෂා පවුලේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් සැලකෙන සංස්කෘත භාෂාවෙි සජිවී ලක්ෂණ” නමැති මාතෘකාව යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ආචාර්ය, රාජකීය පණ්ඩිත ප්‍රියන්ත කුමාර වැන්දබෝනා මහතා විසින් විශ්වවිද්‍යාලයීය පුස්තකාලය ශ්‍රවණාගාරයේ දී සාර්ථක ව සිදු කරන ලදි.

Photo Album:
https://www.facebook.com/media/set?vanity=bpusrilanka&set=a.960779459384930
https://www.facebook.com/media/set?vanity=bpusrilanka&set=a.960781679384708

Posted in News on May 02, 2024

Upcoming Events

Jul

16

16 Jul - 31 Jul
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන - විශේෂ පරීක්ෂණය (අභ්‍යන්තර) - amended timetable -special examination - july - 2024
2024 ජූලි මස 17 වන දිනෙන් ආර...

Jul

12

12 Jul - 23 Jul
පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
<b>ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්�...

Jul

12

12 Jul - 19 Jul
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය - 2019 / issuing results - bachelor of arts (general) external degree programme - 2019
2023 අගෝස්තු මස පැවති ශාස�...

Jul

11

11 Jul - 17 Jul
'workshop to make aware of uposathakamma and vinayakamma
<p style="text-align: justify;"> This is to inform you to i...

Jul

11

11 Jul - 20 Jul
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම - විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jul

09

09 Jul - 20 Jul
Call for applications: computer teaching unit courses (2023/2024 academic year)
The Computer Teaching Unit (CTU) is pleased to invite applic...

Exam Results
See latest exam results