ඇන්ටිගනී වේදිකා නාට්‍යය 2019.10.09 වන දින ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිදයාලයීය ප්‍රධාන ශ්‍රවනාගාරයේදී සවස් භාගයේදී පැවැත්විණි .

4.gif

2.gif

3.gif

Posted in News on Oct 09, 2019

Upcoming Events

Sep

24

24 Sep - 24 Sep
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය : තර්ජන අභියෝග හා අනාගතය ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Sep

11

11 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය ii පරීක්ෂණය 2019 (ජුලි) - bachelor of arts (general) external degree examination ii 2019 july - results
2019 ජුලි මස පැවති ශාස්ත‍�...

Sep

10

10 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2019 (දෙසැම්බර්) - master of arts degree examination - 2019 ( december )
2019 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Aug

31

31 Aug - 30 Sep
Registration of candidates for bachelor of arts (general) external degree - 2020
Application forms for the above courses could be obtained up...

Aug

31

31 Aug - 31 Oct
Notice to collect admission cards for 2020 september/october second semester examination.
<center><h1>NOTICE<br><br> Issue of Admission Cards</h1><br...

Aug

21

21 Aug - 31 Oct
The intelligentsia on covid 19 - online conference 2020
Buddhist and Pali University of Sri lanka cordially invites ...

Exam Results
See latest exam results