ගරු මහෝපාධ්‍යායයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ කොළඹ පරිශ්‍රයේ කාර්ය්‍ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් 2019.10.10 වන දින සුභ මොහොතින් කොළඹ පරිශ්‍රයේ නව ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ විය.

1.gif

3.gif

5.gif

2.gif

Posted in News on Oct 10, 2019

Upcoming Events

Sep

24

24 Sep - 24 Sep
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ උරුමය : තර්ජන අභියෝග හා අනාගතය ශාස්ත්‍රීය සම්මන්ත්‍රණය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Sep

11

11 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය ii පරීක්ෂණය 2019 (ජුලි) - bachelor of arts (general) external degree examination ii 2019 july - results
2019 ජුලි මස පැවති ශාස්ත‍�...

Sep

10

10 Sep - 30 Sep
ශාස්ත්‍රපති උපාධි පරීක්ෂණය 2019 (දෙසැම්බර්) - master of arts degree examination - 2019 ( december )
2019 දෙසැම්බර් මස පැවති ශ�...

Aug

31

31 Aug - 30 Sep
Registration of candidates for bachelor of arts (general) external degree - 2020
Application forms for the above courses could be obtained up...

Aug

31

31 Aug - 31 Oct
Notice to collect admission cards for 2020 september/october second semester examination.
<center><h1>NOTICE<br><br> Issue of Admission Cards</h1><br...

Aug

21

21 Aug - 31 Oct
The intelligentsia on covid 19 - online conference 2020
Buddhist and Pali University of Sri lanka cordially invites ...

Exam Results
See latest exam results