අන්තර්ජාතික භික්ෂු අන්තර් හුවමාරු සමාරම්භක උළෙල


ශ්‍රි ලංකාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය හා ටිබෙට් යන රටවල් අතර ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා හුවමාරු කරගැනීමේ අන්තර්ජාතික සමාරම්භක උළෙල 2024.05.19 වන දින ප.ව 3.00ට පන්නිපිටිය දෙව්රම් වෙහෙර ආයතනයේ දී පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා සමග ශිෂ්‍යයෝ සදෙනෙක් ද සහභාගි වුහ.

අංශාධිපති
සංස්කෘත අධ්‍යයනාංශය

Photo Album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bpusrilanka&set=a.975518574577685

Posted in News on Jun 04, 2024

Upcoming Events

Jul

16

16 Jul - 31 Jul
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන - විශේෂ පරීක්ෂණය (අභ්‍යන්තර) - amended timetable -special examination - july - 2024
2024 ජූලි මස 17 වන දිනෙන් ආර...

Jul

12

12 Jul - 23 Jul
පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව
<b>ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්�...

Jul

12

12 Jul - 19 Jul
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය - 2019 / issuing results - bachelor of arts (general) external degree programme - 2019
2023 අගෝස්තු මස පැවති ශාස�...

Jul

11

11 Jul - 17 Jul
'workshop to make aware of uposathakamma and vinayakamma
<p style="text-align: justify;"> This is to inform you to i...

Jul

11

11 Jul - 20 Jul
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම - විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jul

09

09 Jul - 20 Jul
Call for applications: computer teaching unit courses (2023/2024 academic year)
The Computer Teaching Unit (CTU) is pleased to invite applic...

Exam Results
See latest exam results