නේවාසිකාගාර පරිශ්‍රයේ රෝපණය කර ඇති ජය ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුර බෝධීන් වහන්සේ වටා බෝධි ප්‍රාකාරයක් ඉදිකිරීම

නේවාසිකාගාර පරිශ්‍රයේ රෝපණය කර ඇති ජය ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුර බෝධීන් වහන්සේ වටා බෝධි ප්‍රාකාරයක් ඉදිකිරීම

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර පරිශ්‍රයේ රෝපණය කර ඇති ජය ශ්‍රී මහා බෝධි අංකුර බෝධීන් වහන්සේ වටා බෝධි ප්‍රාකාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා මංගල ශිලා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2023.02.10 දින පෙ.ව 9.00ට යෙදෙන සුභ මොහොතින් ගෞරවාර්හ මහෝපාධ්‍යායයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙ‌රිණ.

විශ්වවිද්‍යාලයීය අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් බෝධි ප්‍රාකාරයේ ඉදිකිරීම් සිදුකරන අතර මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු මහෝපාධ්‍යායය විශ්‍රාමික මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉත්තදෙමළියේ ඉන්දසර ස්වාමීන් වහන්සේ, විශ්විද්‍යාලයීය අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෝ බොහෝ පිරිසක් සහභාගී වූහ.

බෝධි ප්‍රාකාරය ඉදිකිරීමේ කමිටුව

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය

More pictures: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3029128027232549&type=3

4 (1).jpg

5 (1).jpg

Posted in News on Feb 13, 2023

Upcoming Events

Mar

31

31 Mar - 11 May
සහතිකපත් හා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - calling applications from new candidates for certificate and diploma courses - 2023/ 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

31

31 Mar - 30 Apr
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම
<b>ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා ප�...

Mar

27

27 Mar - 31 Mar
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023.03.24 දින නිකුත් කළ 2022 අග�...

Mar

27

27 Mar - 04 Apr
කාලසටහන (පරිගණක සහතික පත්‍ර හා උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලා) /timetable (certificate courses & advanced certificate courses)
2023 මාර්තු/ අප්‍රේල් පැව...

Mar

25

25 Mar - 03 Apr
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (පළමු අදියර)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Mar

24

24 Mar - 31 Mar
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (දෙවන වසර)/ issuing results (second year) - august/ september - 2022
2022 අගෝස්තු/ සැප්තැම්බර�...

Exam Results
See latest exam results