2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester


කාලසටහන/ Time Table

Google Classroom Links

Subjects
Name of the Lecturer
Invite link
Code
SINH 11013 (C) භාෂාව හා ව්‍යාකරණ ප්‍රවේශය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjU3NjY3MDEw?cjc=b54tgui
b54tgui
SINH 21033 සාම්ප්‍රදායික හා නූතන සිංහල නාට්‍ය කලාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjU5ODY5MDMw?cjc=fzjrqmv
fzjrqmv
SINH 21043 විශ්ව සාහිත්‍යය
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxNzU4?cjc=6y24e73
6y24e73
SINH 21053 සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxNzc2?cjc=lw7yajw
lw7yajw
SINH 21063 නූතන සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODc3?cjc=vbadmxq
vbadmxq
SINH 31103  සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය I
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NTc2?cjc=szqii7p
szqii7p
SINH 31113  සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය I
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NjIy?cjc=fg7beo3
fg7beo3
SINH 31123  සාම්ප්‍රදායික හා සමකාලීන සිංහල ව්‍යාකරණය
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NjQ4?cjc=4gntgmo
4gntgmo
SINH  41173  සිංහල ව්‍යාඛ්‍යාන සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ.වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjgxMTM5NjYy?cjc=i5mduhb
i5mduhb
SINH  41183  සිංහල භාෂාවේ පරිණාමය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODY2?cjc=4lemozq
4lemozq
SINH  41193  සිංහල පුරාක්‍ෂර විද්‍යාව හා ශිලා ලේඛන
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODUz?cjc=4p5riwr
4p5riwr
SINH  41203  සිංහල සංස්කෘතිය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzEwNzQ2MzIwMTcz?cjc=xnx7xr5
xnx7xr5


Upcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results