2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester


කාලසටහන/ Time Table

Google Classroom Links

Subjects
Name of the Lecturer
Invite link
Code
SINH 11013 (C) භාෂාව හා ව්‍යාකරණ ප්‍රවේශය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjU3NjY3MDEw?cjc=b54tgui
b54tgui
SINH 21033 සාම්ප්‍රදායික හා නූතන සිංහල නාට්‍ය කලාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjU5ODY5MDMw?cjc=fzjrqmv
fzjrqmv
SINH 21043 විශ්ව සාහිත්‍යය
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxNzU4?cjc=6y24e73
6y24e73
SINH 21053 සිංහල නවකථා සාහිත්‍යය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxNzc2?cjc=lw7yajw
lw7yajw
SINH 21063 නූතන සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඒ.එල්.එන්.පී.පෙරේරා මිය
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODc3?cjc=vbadmxq
vbadmxq
SINH 31103  සම්භාව්‍ය සිංහල ගද්‍ය සාහිත්‍යය I
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NTc2?cjc=szqii7p
szqii7p
SINH 31113  සම්භාව්‍ය සිංහල පද්‍ය සාහිත්‍යය I
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NjIy?cjc=fg7beo3
fg7beo3
SINH 31123  සාම්ප්‍රදායික හා සමකාලීන සිංහල ව්‍යාකරණය
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ. වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjYyMzk3NjQ4?cjc=4gntgmo
4gntgmo
SINH  41173  සිංහල ව්‍යාඛ්‍යාන සාහිත්‍යය
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ඊ.ඒ.වික්‍රමසිංහ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4MjgxMTM5NjYy?cjc=i5mduhb
i5mduhb
SINH  41183  සිංහල භාෂාවේ පරිණාමය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODY2?cjc=4lemozq
4lemozq
SINH  41193  සිංහල පුරාක්‍ෂර විද්‍යාව හා ශිලා ලේඛන
සහාය මහාචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේවත්තේ ගුණරතන හිමි
https://classroom.google. com/c/ MzM4Mjg3NDUxODUz?cjc=4p5riwr
4p5riwr
SINH  41203  සිංහල සංස්කෘතිය
ආචාර්ය උපුල් ප්‍රියන්ත ගමගේ මහතා
https://classroom.google. com/c/ MzEwNzQ2MzIwMTcz?cjc=xnx7xr5
xnx7xr5


Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results