2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

පාලි අධ්‍යනාංශය / Department of Pali

Time Tables

1st Year.pdf

2nd year General.pdf

2nd year Special.pdf

3rd year General.pdf

3rd year Special.pdf

4th year.pdf

 
Lecture Name
Subject Code
Class Code 
Meet Link
 

Ven. Prof. Moragollagama UparathanaThero
Pali 11013 (Sinhala Medium) - Language Students
4nvyuyj
https://classroom.google.com/c/MzM1NTkwNDc4Mjc4?cjc=4nvyuyj

Ven. Prof. Moragollagama UparathanaThero
Pali 11013 (Sinhala Medium) - Buddhist  Students
vxxj4mh
https://classroom.google.com/c/MzM4NzUyMzU3OTIw?cjc=vxxj4mh

Senior Lecturer Ven. Dr. Kotiyagala Uparathana Thero
Pali 11013 (English Medium)
q4rc4p3
https://classroom.google.com/c/MzM4MjU3OTg0NTU0?cjc=q4rc4p3

Lecturer (Unconfirmed) Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Pali 21033 (Sinhala Medium)
57fnvcw
https://classroom.google.com/c/MzM1NjE1ODk3NzM5?cjc=57fnvcw

Lecturer (Unconfirmed) Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Pali 21033
(English Medium
efaijug
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI1Mzg5NDUx?cjc=efaijug

Senior Lecturer Ven. Dr. Kotiyagala Uparathana Thero              
Pali 21043 (Sinhala Medium)
3ha43gu
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI1Mzg5NTcx?cjc=3ha43gu

Senior Lecturer Ven. Dr. Kotiyagala Uparathana Thero              
Pali 21043 (English Medium
brrgckp
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI4NjU5OTg3?cjc=brrgckp

Lecturer (Unconfirmed) Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Pali 21053 (Sinhala Medium)
ssx26mk
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI4NjYwMDM0?cjc=ssx26mk

Senior Lecturer Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Pali 21053
(English Medium
larplj2
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI4NjYwMDc0?cjc=larplj2

Senior Lecturer Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Pali 21063 (Sinhala Medium)
gkgkpph
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI4NjYwMTQy?cjc=gkgkpph

Senior Lecturer Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Pali 21063 (English Medium
eg7n2nl
https://classroom.google.com/c/MzM1NjI4NjYwMTky?cjc=eg7n2nl

Lecturer (Unconfirmed) Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
PALI  31103 (Sinhala Medium)
pqpc6r7
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMxMjQzNzM2?cjc=pqpc6r7

Lecturer (Unconfirmed) Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
PALI  31103 (English Medium
cx7pmfu
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMxMjQzNzcy?cjc=cx7pmfu

Senior Lecturer Ven. Dr. Kotiyagala Uparathana Thero              
PALI 31113 (Sinhala Medium)
m6qqszj
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMyMzA2MjYz?cjc=m6qqszj

Senior Lecturer Ven. Vijithapura Gunarathana Thero                              
PALI 31113 (English Medium
xtubyyh
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMyMzA2Mjk0?cjc=xtubyyh

Ven. Dr. Witharandeniye Chandasiri Thero                (Director- IQAU)  
PALI 31123 (Sinhala Medium)
zvrjb3q
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMyMzA2MzM5?cjc=zvrjb3q

Ven. Dr. Witharandeniye Chandasiri Thero                (Director- IQAU)  
PALI 31123
(English Medium
ysdhewm
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMyMzA2NDA0?cjc=ysdhewm

Senior Lecturer Ven. Vijithapura Gunarathana Thero              
PALI 41173 (Sinhala Medium)
rzwyj2r
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMzNjg5MTY4?cjc=rzwyj2r

Senior Lecturer Ven. Dr. Kotiyagala Uparathana Thero                              
PALI 41183 (Sinhala Medium)
h4dbtpn
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMzNjg5MjUx?cjc=h4dbtpn

Senior. Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero (Head of the Dep.)
PALI 41193 (Sinhala Medium)
44apnee
https://classroom.google.com/c/MzM1NjMzNjg5MzE4?cjc=44apnee

Senior. Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero (Head of the Dep.)
PALI 41203 (Sinhala Medium)
sq5lsbf
https://classroom.google.com/c/MzM1NjM1MzM4ODQ3?cjc=sq5lsbf


Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results