2021 දෙවන සමාසිකය/ 2021 2nd Semester

භාෂා නිපුණතා සංවර්ධන අධ්‍යනාංශය / Department of Language Skills Development


සාමාන්‍යවේදී / General 

හින්දි / Hindi


විෂය අංකය 
Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Hindi
Click Here
Click Here
Advanced Certificate Course in Hindi
Click Here
Click Here
1st Year 2nd Semester
HIND 12033 (C)
Hindi Grammar and Vocabulary I
Click Here
Click Here
HIND 12043(A)
Hindi Culture and Oral Expression I
Click Here
Click Here
2nd Year 2nd Semester
HIND 22083 (C)
Hindi Grammar and Vocabulary II
Click Here

Click Here
HIND 22093 (C)
Introduction to Modern Literature and Hindi poets
Click Here
Click Here
HIND 22103 (A)
Hindi Culture and Oral Expression II
Click Here
Click Here
3rd Year 2nd Semester
HIND 32143 (C)
Translation and Short Stories
Click Here
Click Here
HIND 32153 (C)

Indian Folk Literature
Click Here
Click Here

HIND 32163 (A)
Hindi Culture and Oral Expression III
Click Here
Click Here
HIND 32173 (E)

Hindi culture and oral expression - II

Click Here
Click Hereසාමාන්‍යවේදී / General 

ප්‍රංශ / French


විෂය අංකය 
Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link
Certificate Course in French
Click Here
Click Here
Advanced Certificate Course in French
Click Here
Click Here
1st Year 2nd Semester
FREN 12033 (C)
French Grammar and Vocabulary I
Click Here
Click Here
FREN 12043 (A)
French Culture and Oral Expression I
Click Here
Click Here
2nd Year 2nd Semester
FREN 22083 (C)
French Grammar and Vocabulary II
Click Here
Click Here
FREN 22093 (C)
Introduction to French Language and History
Click Here
Click Here
FREN 22103 (A)
French Culture and Oral Expression II
Click Here
Click Here
3rd Year 2nd Semester
FREN 32143 (C)
Translation
Click Here
Click Here
FREN 32153 (C)
French and Francophone Literature
Click Here
Click Here
FREN 32163 (A)
French Culture and Oral Expression III
Click Here
Click Here
FREN 32173 (E)
French culture and oral expression - II
Click Here
Click Here
සාමාන්‍යවේදී / General 

චීන / Chinese


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link
Certificate Course in Chinese
Click Here
Click Here

Advanced Certificate Course in Chinese
Click Here
Click Here

1st Year 2nd Semester
CHIN 12033 (C) 
Vocabulary and Grammar - I
Click Here

Click Here

CHIN 12043 (A)
Chinese Culture and Oral Expression - I
Click Here

Click Here

2nd Year 2nd Semester
CHIN 22083(C)
Vocabulary and Grammar - II
Click Here

Click Here

CHIN 22093 (C)
Comprehension and Translation - I
Click Here

Click Here

CHIN 22103 (A)
Chinese Culture and Oral Expression - II
Click Here

Click Here

3rd Year 2nd Semester
CHIN 32143 (C)
Vocabulary and Grammar - III
Click Here

Click Here

CHIN 32153 (C)
Introduction to Chinese Literature and History of Characters
Click Here

Click Here

CHIN 32163(A)
Chinese Culture and Oral Expression - III
Click Here

Click Here

CHIN 32173(E)
Chinese culture and oral expression - II
Click Here

Click Here


සාමාන්‍යවේදී / General 

ජපන් / Japanese


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet linkCertificate Course in Japanese

Click Here
Advanced Certificate Course in Japanese
Click Here
Click Here
1st Year 2nd Semester
JPNL 12033 (C) Japanese Grammar and Vocabulary I
Click Here
Click Here
JPNL 12043 (A)
Japanese Culture and Oral Expression I
Click Here
Click Here
2nd Year 2nd Semester
JPNL 22083 (C)
Kanji / Listening and Oral Communication Skills II
Click Here
Click Here
JPNL 22093 (C)
Japanese Grammar and Vocabulary III
Click Here
Click Here
JPNL 22103(A)
Japanese Culture and Oral Expression II
Click Here
Click Here
3rd Year 2nd Semester
JPNL 32143 (C)
Japanese Grammar and Vocabulary V
Click Here
Click Here
JPNL 32153 (C)
Japanese Culture, Literature and Translation
Click Here
Click Here
JPNL 32163 (A)
Japanese Culture and Oral Expression III
Click Here
Click Here 
JPNL 32173 (E)
Japanese culture and oral expression - II
Click Here
Click Here

සාමාන්‍යවේදී / General 

කොරියාන් / Koreanවිෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet linkCertificate Course in Korean
Click Here
Click Here
Advanced Certificate Course in Korean
Click Here
Click Here
1st Year 2nd Semester
KORE 12033 (C)
Korean Grammar and Vocabulary I
Click Here
Click Here
KORE 12043 (A)
Korean Culture and Oral Expression I
Click Here
Click Here
2nd Year 2nd Semester
KORE 22083 (C)
Korean Grammar and Vocabulary II
Click Here
Click Here
KORE 22093 (C)
Contemporary Korean Lifestyle
Click Here
Click Here
KORE 22103 (A)
Korean Culture and Oral Expression II Click Here
Click Here
3rd Year 2nd Semester
KORE 32143 (C) Korean Grammar and Vocabulary III Click Here
Click Here
KORE 32153 (C)
Introduction to Korean Language Proficiency Test
Click Here
Click Here
KORE 32163 (A) Korean Culture and Oral Expression III Click Here
Click Here
KORE 32173 (E) Korean culture and oral expression - II Click Here
Click Here

සාමාන්‍යවේදී / General 

දෙමළ / Tamil


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link
Certificate Course in Tamil
Click Here
Click Here
Advanced Certificate Course
Click Here
Click Here
1st Year 2nd Semester
TAMI 12033 (C)
Listening and Understanding - I Click Here
Click Here
TAMI 12043 (A)
Tamil Language and Culture - I
Click Here
Click Here
2nd Year 2nd Semester
TAMI 22083 (C)
Translation and Translation Methods - II
Click Here
Click Here
TAMI 22093(C)
Tamil Language and Culture - II
Click Here
Click Here
TAMI 22103(A)
Introduction to Tamil Literature - I
Click Here
Click Here
3rd Year 2nd Semester
TAMI 32143 (C)
Translation and Translation Methods - II
Click Here
Click Here
TAMI 32153 (C)
Tamil Language and Culture - III
Click Here
Click Here
TAMI 32163 (A)
Introduction to Tamil Literature - II
Click Here
Click Here
TAMI 32173 (E)
Tamil Language and Culture - I
Click Here
Click HereUpcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results