2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

භාෂා නිපුණතා සංවර්ධන අධ්‍යනාංශය / Department of Language Skills DevelopmentDownload Timetables from here

සාමාන්‍යවේදී / General 

හින්දි / Hindi


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Hindi
https://classroom.google.com
https://meet. google.com


Advanced Certificate Course in Hindi
https://classroom.google.com
https://meet. google.com
1st year 1st semester
HIND 11013
Introduction to Hindi Language and Culture I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
HIND 11023(A)
Hindi Grammar and Language I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
2nd year 1st semesterHIND 21053
Written Comprehension and Expression I
HIND 21063
North Indian Culture and evolvement of Hindi Language
HIND 21073(A)
Hindi Grammar and Language II

3rd year 1st semester

HIND 31113

Written Comprehension and Expression II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
HIND 31123
Introduction to Hindi Literature
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
HIND 31133( A)
Hindi Grammar and Language III
HIND 31143(E)

Hindi Grammar and Language I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
සාමාන්‍යවේදී / General 

ප්‍රංශ / French


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in French
https://classroom.google.com
https://meet.google.com


Advanced Certificate Course in French
https://classroom.google.com
https://meet.google.com

1st year 1st semester
FREN 11013

Introduction to French Language and Culture I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 11023 (A)

French Grammar and Language I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
2nd year 1st semester
FREN 21053

Written Comprehension and Expression I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 21063
Culture, Phonetics and Oral Expression
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 21073 (A)

French Grammar and Language II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com

3rd year 1st semester


FREN 31113

Written Comprehension and Expression II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 31123

Introduction to French Literature
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 31133 (A )

French Grammar and Language III
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
FREN 31143 (E)

French Grammar and Language I
https://classroom.google.com/
https://meet.google.com
සාමාන්‍යවේදී / General 

චීන / Chinese


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Chines


Advanced Certificate Course in Chinese
1st year 1st semester
CHIN 11013
Chinese Phonetics and Characters
CHIN 11023(A)
Chinese Grammar and Language I
2nd year 1st semester

CHIN 21053
Listening and Oral Communication Skills I
CHIN 20163
Written Skills of Chinese
CHIN 21073(A)
Chinese Grammar and Language II
3rd year 1st semester
CHIN 31113
Listening and Oral Communication Skills II
CHIN 31123
Comprehension and Translation II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
CHIN 31133(A)
Chinese Grammar and Language III
https://classroom.google.comk
https://meet.google.com

සාමාන්‍යවේදී / General 

ජපන් / Japanese


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Japanese
https://classroom.google.com
https://meet.google.com


Advanced Certificate Course in Japanese

https://classroom.google.com
https://meet.google.com
1st year 1st semester
JPNL 11013
Introduction to Japanese Language and Culture
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
JPNL 11023(A)
Japanese Grammar and Language I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
2nd year 1st semester
JPNL 21053
Kanji/Listening and oral Communication Skills I
JPNL 21063
Japanese Grammar and Vocabulary II
JPNL 21073 (A)
Japanese Grammar and Language II
3rd year 1st semester
JPNL 31113
Kanji/ Listening and Oral Communication Skills III
JPNL 31123
Japanese Grammar and Vocabulary IV
JPNL 31133(A)
Japanese Grammar and Language III
JPNL 31143(E)
Japanese Grammar and Language I

සාමාන්‍යවේදී / General 

කොරියාන් / Korean


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Korean
https://classroom.google.com
https://meet.google.com


Advanced Certificate Course in Korean
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
1st year 1st semester
KORE 11013
Introduction to Korean Language and Culture
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 11023(A)
Korean Grammar and Language I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
2nd year 1st semester
KORE 21053
Written Comprehension and Oral Expression I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 21063
General Skills of Translation
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 21073(A)
Korean Grammar and Language II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
3rd year 1st semester
KORE 31113
Written Comprehension and Expression II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 31123
Introduction to Korean Literature
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 31133(A)
Korean Grammar and Language III
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
KORE 31143(E)
Korean Grammar and Language II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com

සාමාන්‍යවේදී / General 

දෙමළ / Tamil


විෂය අංකය Subject Code
විෂය / Subject 
Class code
Meet link


Certificate Course in Tamil
https://classroom.google.com
https://meet.google.comAdvanced Certificate Course
https://classroom.google.com
https://meet.google.com

1st year 1st semester
TAMI 11013 (C)
Tamil Grammar and advanced Tamil Writing - I
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 11023 (A)
Practice of Tamil usage and conversations - I
https://classroom.google.como
https://meet.google.com
2nd year 1st semester
TAMI 21053 (C)
Tamil Grammar and Advanced Tamil Writing - II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 21063 (C)
Practice of Tamil usage and conversations - II
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 21073 (A)
Listening and Understanding - II
https://classroom.google.comk
https://meet.google.com

3rd year 1st semester

TAMI 31113 (C)
Tamil Grammar and advanced Tamil Writing - III
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 31123 (C)
Practice of Tamil Usage and Conversations - III
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 31133(A)
Listening and Understanding III
https://classroom.google.com
https://meet.google.com
TAMI 31143(E)
Practice of Tamil Usage and conversations - I
https://classroom.google.com2
https://meet.google.com9Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results