2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture


Google Classroom LinksSubject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link

BUCU 11013 (C)
බෞද්ධ සංස්කෘතිය - ඓතිහාසික පසුබිම
https://meet.google.com/lookup/bucpp7klfk?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzM4OTE0NTg1Nj Ex?cjc=h72gmef
BUCU 11013 (C)
Buddhist Culture: Historical Background
https://meet.google.com/lookup/ h44url36q5?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTE4OTY 5MDgw?cjc=yxhzpub

General/ Special
BUCU 21033 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (පුරාතන යුගය)
https://meet.google.com/lookup/ fpvroc6u4x?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NTcwN TE0?cjc=ehiyvlj
BUCU 21033 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Early Period
https://meet.google.com/lookup/ eichfbacve?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM 1Mjk0?cjc=dd3nw2y
BUCU 21043 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (නූතන යුගය)
https://meet.google.com/lookup/ eb226cbiyl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM1Mz c4?cjc=geopxvh
BUCU 21043 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Modern Period
https://meet.google.com/lookup/ cgvi6mbmul?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM 1NDQ4?cjc=6454ywq

General/ Special
BUCU 31103 (C)
බුදුදහම හා සෞන්දර්යය
https://meet.google.com/lookup/ bt6dzx6q3o?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM1 NTA1?cjc=hxltw7q
BUCU 31103 (C)
Buddhism and Aesthetics
https://meet.google.com/lookup/ gbloymnqx7?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ 3NTQ5?cjc=h2bpqwu
BUCU 31113 (C)
බුදුදහම හා නූතන අභියෝග
https://meet.google.com/lookup/ auyfg7gwzd?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ3 NjE0?cjc=xqs2wnk
BUCU 31113 (C)
Buddhism and Modern Challenges
https://meet.google.com/lookup/ ae2ov37lxr?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ 3NjY1?cjc=v7wndhm
Special
BUCU 31123 (C)
බුදුදහම හා කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ d6gyqpzlvw?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU 5NTIy?cjc=4uemvtg
Special
BUCU 41173 (C)
සමය සමාජ විද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ aqs2w5srxh?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com /c/ MzM4OTQ3NDU 5NjA2?cjc=kxtnlfc
BUCU 41183 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ කලා ශිල්ප
https://meet.google.com/lookup/ axslg32dpu?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU5 Njgz?cjc=s6b43qe
BUCU 41193 (C)
බෞද්ධ අධ්‍යාපන මූලධර්ම හා සම්ප්‍රදායය
https://meet.google.com/lookup/ hvedt634gl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU 5Njk3?cjc=oskv752
BUCU 41203 (C)
බෞද්ධ සාහිත්‍ය විචාරය
https://meet.google.com/lookup/ hcqeojtxgq?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ4MDA1 MTg2?cjc=4lpfva2


ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership


Google Classroom Links


Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link
CMLS 11013 (C)
බුදුසිරිත, ප්‍රජා නායකත්වය හා ප්‍රජා සේවය
https://meet.google.com/lookup/ fkqrsfmorl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTU4MjYyNz Uw?cjc=osoaxkl
CMLS 11013 (C)
Life of the Buddha, Community
Leadership and Community Service
https://meet.google.com/lookup/ gerwrehg2p?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTYzNzk xNTg4?cjc=a7g6yxx
CMLS 21033 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ආර්ථික කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ b6mmdcqllv?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4MjYy Nzg0?cjc=yq7r767
CMLS 21033 (C)
Buddhism and the Management of Social Economy
https://meet.google.com/lookup/ bqglrih7ya?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4Mj Y4NTIy?cjc=52ozame
CMLS 21043 (C)
බුදුදහම හා සමාජගත මානසික කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ adwoimwtsg?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4Mj Y4NTc1?cjc=hibokei
CMLS 21043 (C)
Buddhism and Psychosocial Management
https://meet.google.com/lookup/ caltppnpa4?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTYzNzkx NjEx?cjc=rh47ilt
CMLS 31073 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු
https://meet.google.com/lookup/ behddu3zdc?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM2NDA1MDc 4MzYx?cjc=ocda5j7
CMLS 31083 (C)
ප්‍රජා වැඩ හා සන්නිවේදනය
https://meet.google.com/lookup/ drk4t663iu?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM2NDA1MDc 4NDA2?cjc=p2wpzxk


Upcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results