2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

බෞද්ධ සංස්කෘතිය / Buddhist Culture


Google Classroom LinksSubject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link

BUCU 11013 (C)
බෞද්ධ සංස්කෘතිය - ඓතිහාසික පසුබිම
https://meet.google.com/lookup/bucpp7klfk?authuser=0&hs=179
https://classroom.google.com/c/MzM4OTE0NTg1Nj Ex?cjc=h72gmef
BUCU 11013 (C)
Buddhist Culture: Historical Background
https://meet.google.com/lookup/ h44url36q5?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTE4OTY 5MDgw?cjc=yxhzpub

General/ Special
BUCU 21033 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (පුරාතන යුගය)
https://meet.google.com/lookup/ fpvroc6u4x?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NTcwN TE0?cjc=ehiyvlj
BUCU 21033 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Early Period
https://meet.google.com/lookup/ eichfbacve?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM 1Mjk0?cjc=dd3nw2y
BUCU 21043 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්‍රදායය (නූතන යුගය)
https://meet.google.com/lookup/ eb226cbiyl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM1Mz c4?cjc=geopxvh
BUCU 21043 (C)
Sri Lankan Buddhist Tradition - Modern Period
https://meet.google.com/lookup/ cgvi6mbmul?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM 1NDQ4?cjc=6454ywq

General/ Special
BUCU 31103 (C)
බුදුදහම හා සෞන්දර්යය
https://meet.google.com/lookup/ bt6dzx6q3o?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ0NzM1 NTA1?cjc=hxltw7q
BUCU 31103 (C)
Buddhism and Aesthetics
https://meet.google.com/lookup/ gbloymnqx7?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ 3NTQ5?cjc=h2bpqwu
BUCU 31113 (C)
බුදුදහම හා නූතන අභියෝග
https://meet.google.com/lookup/ auyfg7gwzd?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ3 NjE0?cjc=xqs2wnk
BUCU 31113 (C)
Buddhism and Modern Challenges
https://meet.google.com/lookup/ ae2ov37lxr?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ1NzQ 3NjY1?cjc=v7wndhm
Special
BUCU 31123 (C)
බුදුදහම හා කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ d6gyqpzlvw?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU 5NTIy?cjc=4uemvtg
Special
BUCU 41173 (C)
සමය සමාජ විද්‍යාව
https://meet.google.com/lookup/ aqs2w5srxh?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com /c/ MzM4OTQ3NDU 5NjA2?cjc=kxtnlfc
BUCU 41183 (C)
ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ කලා ශිල්ප
https://meet.google.com/lookup/ axslg32dpu?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU5 Njgz?cjc=s6b43qe
BUCU 41193 (C)
බෞද්ධ අධ්‍යාපන මූලධර්ම හා සම්ප්‍රදායය
https://meet.google.com/lookup/ hvedt634gl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ3NDU 5Njk3?cjc=oskv752
BUCU 41203 (C)
බෞද්ධ සාහිත්‍ය විචාරය
https://meet.google.com/lookup/ hcqeojtxgq?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTQ4MDA1 MTg2?cjc=4lpfva2


ප්‍රජා නායකත්වය /Community Leadership


Google Classroom Links


Subject Code
Subject Name
Meet Link
Classroom Link
CMLS 11013 (C)
බුදුසිරිත, ප්‍රජා නායකත්වය හා ප්‍රජා සේවය
https://meet.google.com/lookup/ fkqrsfmorl?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/ MzM4OTU4MjYyNz Uw?cjc=osoaxkl
CMLS 11013 (C)
Life of the Buddha, Community
Leadership and Community Service
https://meet.google.com/lookup/ gerwrehg2p?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTYzNzk xNTg4?cjc=a7g6yxx
CMLS 21033 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ආර්ථික කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ b6mmdcqllv?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4MjYy Nzg0?cjc=yq7r767
CMLS 21033 (C)
Buddhism and the Management of Social Economy
https://meet.google.com/lookup/ bqglrih7ya?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4Mj Y4NTIy?cjc=52ozame
CMLS 21043 (C)
බුදුදහම හා සමාජගත මානසික කළමනාකරණය
https://meet.google.com/lookup/ adwoimwtsg?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTU4Mj Y4NTc1?cjc=hibokei
CMLS 21043 (C)
Buddhism and Psychosocial Management
https://meet.google.com/lookup/ caltppnpa4?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM4OTYzNzkx NjEx?cjc=rh47ilt
CMLS 31073 (C)
බුදුදහම හා සමාජ ගැටලු
https://meet.google.com/lookup/ behddu3zdc?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM2NDA1MDc 4MzYx?cjc=ocda5j7
CMLS 31083 (C)
ප්‍රජා වැඩ හා සන්නිවේදනය
https://meet.google.com/lookup/ drk4t663iu?authuser=0&hs=179
https://classroom.google. com/c/MzM2NDA1MDc 4NDA2?cjc=p2wpzxk


Upcoming Events

Aug

08

08 Aug - 31 Aug
Supply and delivery of laptop computers for the buddhist and pali university of sri lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB) <br> Supply and Delivery of Lapto...

Aug

05

05 Aug - 25 Aug
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2022.08.04 දින නිකුත් කළ 2022 ජන�...

Aug

05

05 Aug - 20 Aug
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results
2022 ජනවාරි/ පෙබරවාරි පැව�...

Aug

04

04 Aug - 20 Aug
නේවාසිකාගාර විවෘතව තැබීම
2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළම...

Aug

04

04 Aug - 15 Aug
සංශෝධනය නොකළ කාලසටහන්/ not amended time tables - august/ september 2022
<b>පළමු වසර පළමු සමාසික...

Aug

01

01 Aug - 06 Aug
Updated - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාවේ විෂයයන් සදහා ලියාපදිංචි වී සිටින දෙවන වසර සිසුන්ගේ නාමලේඛනය
ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පා�...

Exam Results
See latest exam results