2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

කාලසටහන

2021.06.07 දින සිට සංශෝධනය කරන ලද කාලසටහන පහතින් ලබා ගන්න.

Common time table PDF.pdf

Google Classroom Links


විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
දේශකවරයාගේ නම
දේශනයට අදාළ
Class Code &
link

තියකට නියමිිත
දේශන පැය
ගණන
සංකේත නාමය

පළමු වසර පළමු
සමාසිකය

ARCH 11013 (C)
පුරාවිද්‍යාවේ ආරම්භය හා විකාශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
h6xujyi
https://meet. google. com/lookup/ bnk5gzjva4? authuser=0&hs=179
01
BS
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
h6xujyi
https://meet. google. com/lookup/ bnk5gzjva4? authuser=0&hs=179
02
IM
ARCH 11013 (C)
Origin and Expansion of
Archaeology
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
5t7liyn
https://meet. google. com/lookup/ dwjc27bwmk?au thuser=0&hs=179
03
IM

විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය

ARCH -21033 (C)
අභිලේඛන සහ අක්ෂර රූප
විද්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
lrtuk7u
https://meet. google. com/lookup/ cj2dmdzpf6?au thuser=0&hs=179
03
BS
ARCH -21043 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික
කාලානුක්‍රමාවලිය
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
w3itv66
https://meet. google. com/lookup/ eetqcfd4si?a uthuser=0&hs=179
03
IM
විශේෂවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH -21053 (C)
මානවවිද්‍යාවේ මූලිකාංග
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
bsff4ew
https://meet. google. com/lookup/ geeqe6eitx?au thuser=0&hs=179
03
YH
ARCH -21063 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි වාස්තුවිද්‍යාව
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
bxj26if
https://meet. google. com/lookup/ g4fuvsiabz?au thuser=0&hs=179
03
SA
විශේෂවේදී/ සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31103 (C)
ඉන්දියාවේ වාස්තුවිද්‍යාව
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
yawrzfp
https://meet. google. com/lookup/ az65qtznva?au thuser=0&hs=17
03
SA
ARCH 31113 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
fq4la5i
https://meet. google. com/lookup/ fqwtjscybb?au thuser=0&hs=179
03
YH
විශේෂවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31123 (C)
ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
y4twc6d
https://meet. google. com/lookup /ewtmazlyrl?au thuser=0&hs=179
01
BS
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
y4twc6d
https://meet. google. com/lookup /ewtmazlyrl?au thuser=0&hs=179
02
IM

විශේෂවේදී
සිව්වන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 41173 (C)
නීතිය හා ආචාරධර්ම
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
ech2xqk
https://meet. google. com/lookup /hfklq6bx2k?au thuser=0&hs=179
03
BS
ARCH 41183 (C)
මූලාශ්‍රය පරිශීලනය හා පර්යේෂණ
ක්‍රම ශිල්ප
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
s3hawkh
https://meet. google. com/lookup/ cbue5mnkpx?au thuser=0&hs=179
01
YH
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
s3hawkh
https://meet. google. com/lookup/ cbue5mnkpx?au thuser=0&hs=179
02
IM
ARCH 41193 (C)
උරුම කළමනාකරනය
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
uijt676
https://meet. google. com/lookup /epwefdztht?au thuser=0&hs=179
02
YH
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
uijt676
https://meet. google. com/lookup /epwefdztht?au thuser=0&hs=179
01
IM
ARCH 41203 (C)
පුරාතන තාක්ෂණය
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
3xd5igh
https://meet. google. com/lookup /f7dsg5s5j6?au thuser=0&hs=179
03
SAUpcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results