2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය / Department of Archeology 

කාලසටහන

2021.06.07 දින සිට සංශෝධනය කරන ලද කාලසටහන පහතින් ලබා ගන්න.

Common time table PDF.pdf

Google Classroom Links


විෂය අංකය සහ විෂය පත්‍රය
දේශකවරයාගේ නම
දේශනයට අදාළ
Class Code &
link

තියකට නියමිිත
දේශන පැය
ගණන
සංකේත නාමය

පළමු වසර පළමු
සමාසිකය

ARCH 11013 (C)
පුරාවිද්‍යාවේ ආරම්භය හා විකාශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
h6xujyi
https://meet. google. com/lookup/ bnk5gzjva4? authuser=0&hs=179
01
BS
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
h6xujyi
https://meet. google. com/lookup/ bnk5gzjva4? authuser=0&hs=179
02
IM
ARCH 11013 (C)
Origin and Expansion of
Archaeology
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
5t7liyn
https://meet. google. com/lookup/ dwjc27bwmk?au thuser=0&hs=179
03
IM

විශේෂවේදී/
සාමාන්‍යවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය

ARCH -21033 (C)
අභිලේඛන සහ අක්ෂර රූප
විද්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
lrtuk7u
https://meet. google. com/lookup/ cj2dmdzpf6?au thuser=0&hs=179
03
BS
ARCH -21043 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික
කාලානුක්‍රමාවලිය
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
w3itv66
https://meet. google. com/lookup/ eetqcfd4si?a uthuser=0&hs=179
03
IM
විශේෂවේදී
දෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH -21053 (C)
මානවවිද්‍යාවේ මූලිකාංග
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
bsff4ew
https://meet. google. com/lookup/ geeqe6eitx?au thuser=0&hs=179
03
YH
ARCH -21063 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි වාස්තුවිද්‍යාව
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
bxj26if
https://meet. google. com/lookup/ g4fuvsiabz?au thuser=0&hs=179
03
SA
විශේෂවේදී/ සාමාන්‍යවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31103 (C)
ඉන්දියාවේ වාස්තුවිද්‍යාව
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
yawrzfp
https://meet. google. com/lookup/ az65qtznva?au thuser=0&hs=17
03
SA
ARCH 31113 (C)
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
fq4la5i
https://meet. google. com/lookup/ fqwtjscybb?au thuser=0&hs=179
03
YH
විශේෂවේදී
තෙවන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 31123 (C)
ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
y4twc6d
https://meet. google. com/lookup /ewtmazlyrl?au thuser=0&hs=179
01
BS
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
y4twc6d
https://meet. google. com/lookup /ewtmazlyrl?au thuser=0&hs=179
02
IM

විශේෂවේදී
සිව්වන වසර
පළමු සමාසිකය
ARCH 41173 (C)
නීතිය හා ආචාරධර්ම
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
ech2xqk
https://meet. google. com/lookup /hfklq6bx2k?au thuser=0&hs=179
03
BS
ARCH 41183 (C)
මූලාශ්‍රය පරිශීලනය හා පර්යේෂණ
ක්‍රම ශිල්ප
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
s3hawkh
https://meet. google. com/lookup/ cbue5mnkpx?au thuser=0&hs=179
01
YH
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
s3hawkh
https://meet. google. com/lookup/ cbue5mnkpx?au thuser=0&hs=179
02
IM
ARCH 41193 (C)
උරුම කළමනාකරනය
මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය
uijt676
https://meet. google. com/lookup /epwefdztht?au thuser=0&hs=179
02
YH
කථිකාචාර්ය (ස්ථිර නොකළ) ආචාර්ය
ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා
uijt676
https://meet. google. com/lookup /epwefdztht?au thuser=0&hs=179
01
IM
ARCH 41203 (C)
පුරාතන තාක්ෂණය
මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මිය
3xd5igh
https://meet. google. com/lookup /f7dsg5s5j6?au thuser=0&hs=179
03
SAUpcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results