බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

පාඨමාලාවේ ස්වරූපය

උක්ත පාඨමාලා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව, බෞද්ධ උපදේශනය හා මනෝචිකිත්සාව පිළිබඳ පූර්ණ න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් සැලසුම් කරන ලද්දකි. නූතන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ බෞද්ධ උපදේශනය සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිව තිබේ. ස්වකීය ජීවිතය කළමනාකරණය කර ගැනීමට  මෙන්ම උපකාරක සේවාවක් ලෙස උපදේශන සේවාවේ යෙදී සිටින හා එයට පිවිසීමට කැමති ඕනෑම අයෙකුගේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මෙම පාඨමාලා තුළින් ලබාදීමට අපේක්ෂිතය. මනෝඋපදේශකයින්, විද්‍යාර්ථීන්, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, නීති, මානව සම්පත් කළමනාකරණය ආශ්‍රිත  වෘත්තීයවේදීන්ට හා ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙන්ම බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය පිළිබඳ හරවත් ශාස්ත්‍රීය හැදෑරීමකට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ගැළපෙන පරිදි සැකසූ සති අන්ත පාඨමලා ලෙස මෙම පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඇත.

ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම් :

01.  බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව :

  • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම.
  • උපදේශන සේවාවේ නියුතු රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 2ක පළපුරුද්දක් සහිත අයෙකු වීම හෝ ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගය සමත්වීම හෝ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්වීම සහ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභාව විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් සුදුසුකම්.

02. බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

  • පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් කවර හෝ ක්‍ෂේත්‍රයක උපාධියක් ලබා තිබීම හෝ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමාව / දෑවුරුදු උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සමත් ව තිබීම

හෝ

  • කවර හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකින් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන /මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ පිළිගත් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් පිරිනමන මනෝවිද්‍යාව හෝ උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම ඩිප්ලෝමා/ උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත්ව තිබීම හෝ බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත් වීම හෝ උපදේශන සේවාවේ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 3ක පළපුරුද්දක් තිබිම.

පාඨමාලා කාලය :

බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා / උසස් ඩිප්ලෝමා  පාඨමාලාව :   අවුරුදු 01

මාධ්‍යය :

සිංහල

ලියාපදිංචිය :

බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා අයදුම්පත් 

Upcoming Events

Nov

22

22 Nov - 29 Nov
Issuing results - online short course in english literature - october, 2023
Results of the Online Short Course in English Literature - O...

Nov

21

21 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for postgraduate courses - academic year 2024
<b>පශ්චාද් උපාධි පාඨමාල�...

Nov

21

21 Nov - 30 Dec
විභාග කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2020/2021 - ii පරීක්ෂණය - 2023 දෙසැම්බර්
2023 දෙසැම්බර් 18 දින සිට ආ�...

Nov

20

20 Nov - 21 Dec
මාර්ගගත කෙටිකාලීන භාෂා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - calling applications for online short courses on languages - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

20

20 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for bachelor of arts general (external) degree programme - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

17

17 Nov - 21 Nov
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු හා සිව්වන වසර / issuing examination admissions - 1st year and 4th year
පළමු වර්ෂ හා සිව්වන වර�...

Exam Results
See latest exam results