බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

පාඨමාලාවේ ස්වරූපය

උක්ත පාඨමාලා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව, බෞද්ධ උපදේශනය හා මනෝචිකිත්සාව පිළිබඳ පූර්ණ න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් සැලසුම් කරන ලද්දකි. නූතන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ බෞද්ධ උපදේශනය සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිව තිබේ. ස්වකීය ජීවිතය කළමනාකරණය කර ගැනීමට  මෙන්ම උපකාරක සේවාවක් ලෙස උපදේශන සේවාවේ යෙදී සිටින හා එයට පිවිසීමට කැමති ඕනෑම අයෙකුගේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මෙම පාඨමාලා තුළින් ලබාදීමට අපේක්ෂිතය. මනෝඋපදේශකයින්, විද්‍යාර්ථීන්, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, නීති, මානව සම්පත් කළමනාකරණය ආශ්‍රිත  වෘත්තීයවේදීන්ට හා ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙන්ම බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය පිළිබඳ හරවත් ශාස්ත්‍රීය හැදෑරීමකට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ගැළපෙන පරිදි සැකසූ සති අන්ත පාඨමලා ලෙස මෙම පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඇත.

ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම් :

01.  බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව :

  • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම.
  • උපදේශන සේවාවේ නියුතු රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 2ක පළපුරුද්දක් සහිත අයෙකු වීම හෝ ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගය සමත්වීම හෝ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්වීම සහ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභාව විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් සුදුසුකම්.

02. බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

  • පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් කවර හෝ ක්‍ෂේත්‍රයක උපාධියක් ලබා තිබීම හෝ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමාව / දෑවුරුදු උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සමත් ව තිබීම

හෝ

  • කවර හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකින් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන /මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ පිළිගත් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් පිරිනමන මනෝවිද්‍යාව හෝ උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම ඩිප්ලෝමා/ උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත්ව තිබීම හෝ බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත් වීම හෝ උපදේශන සේවාවේ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 3ක පළපුරුද්දක් තිබිම.

පාඨමාලා කාලය :

බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා / උසස් ඩිප්ලෝමා  පාඨමාලාව :   අවුරුදු 01

මාධ්‍යය :

සිංහල

ලියාපදිංචිය :

බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා අයදුම්පත් 

Upcoming Events

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

May

16

16 May - 18 May
Notice to all internal students from internal examination division
2024.05.17 දින පැවැත්වීමට නි�...

May

13

13 May - 18 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - diploma and higher diploma in buddhist counselling courses - january 2024
2024 ජනවාරි මස පැවැති බෞද�...

May

09

09 May - 18 Jun
Notice for all internal students
2024.05.08 දිනැතිව සංශෝධන සි�...

May

07

07 May - 26 May
"online short course in english literature" 2024
The "Online Short Course in English Literature" 2024, a foun...

May

01

01 May - 10 May
විස්තරාත්මක ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබා ගැනීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2016 සහ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂය
උක්ත පාඨමාලාවට අදාළව 202...

Exam Results
See latest exam results