බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 

පාඨමාලාවේ ස්වරූපය

උක්ත පාඨමාලා බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව, බෞද්ධ උපදේශනය හා මනෝචිකිත්සාව පිළිබඳ පූර්ණ න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබාදීමේ අරමුණෙන් සැලසුම් කරන ලද්දකි. නූතන අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ බෞද්ධ උපදේශනය සඳහා ඉහළ පිළිගැනීමක් හිමිව තිබේ. ස්වකීය ජීවිතය කළමනාකරණය කර ගැනීමට  මෙන්ම උපකාරක සේවාවක් ලෙස උපදේශන සේවාවේ යෙදී සිටින හා එයට පිවිසීමට කැමති ඕනෑම අයෙකුගේ වෘත්තීය කුසලතා සංවර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම මෙම පාඨමාලා තුළින් ලබාදීමට අපේක්ෂිතය. මනෝඋපදේශකයින්, විද්‍යාර්ථීන්, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, නීති, මානව සම්පත් කළමනාකරණය ආශ්‍රිත  වෘත්තීයවේදීන්ට හා ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙන්ම බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව හා උපදේශනය පිළිබඳ හරවත් ශාස්ත්‍රීය හැදෑරීමකට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ගැළපෙන පරිදි සැකසූ සති අන්ත පාඨමලා ලෙස මෙම පාඨමාලා හඳුන්වා දී ඇත.

ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම් :

01.  බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව :

  • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය සමත් වී තිබීම.
  • උපදේශන සේවාවේ නියුතු රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 2ක පළපුරුද්දක් සහිත අයෙකු වීම හෝ ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාගය සමත්වීම හෝ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්වීම සහ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයීය සනාතන සභාව විසින් පිළිගනු ලබන වෙනත් සුදුසුකම්.

02. බෞද්ධ උපදේශනය උසස්  ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

  • පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් කවර හෝ ක්‍ෂේත්‍රයක උපාධියක් ලබා තිබීම හෝ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමාව / දෑවුරුදු උසස් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සමත් ව තිබීම

හෝ

  • කවර හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකින් පිරිනමන බෞද්ධ උපදේශන /මනෝවිද්‍යා ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ පිළිගත් අධ්‍යාපන ආයතනයකින් පිරිනමන මනෝවිද්‍යාව හෝ උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් සමත් ව තිබීම හෝ දහම් සරසවිය බුද්ධධර්ම ඩිප්ලෝමා/ උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත්ව තිබීම හෝ බුද්ධධර්ම උසස් ඩිප්ලෝමා පරීක්ෂණයෙන් සමත් වීම හෝ උපදේශන සේවාවේ රාජ්‍ය හෝ රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක වසර 3ක පළපුරුද්දක් තිබිම.

පාඨමාලා කාලය :

බෞද්ධ උපදේශන ඩිප්ලෝමා / උසස් ඩිප්ලෝමා  පාඨමාලාව :   අවුරුදු 01

මාධ්‍යය :

සිංහල

ලියාපදිංචිය :

බෞද්ධ උපදේශනය ඩිප්ලෝමා / බෞද්ධ උපදේශනය උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව - 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා අයදුම්පත් 

Upcoming Events

Oct

15

15 Oct - 06 Nov
Updated list of examination applied students - first semester examinations october / november 2021.
2021 ඔක්තෝබර්/ නොවැම්බර් �...

Oct

13

13 Oct - 05 Nov
Collecting student's information of vaccination
විශ්වවිද්‍යාලයීය <u>සි�...

Oct

11

11 Oct - 13 Nov
මාර්ගගත විභාගය පිළිබඳ ව සිසුන් දැනුවත් කිරීම
2021.10.11 දින සිට 2020/2021 අධ්‍යය�...

Oct

11

11 Oct - 23 Oct
2nd ven. prof. walpola rahula thera memorial international conference - 2021 (wrmic)
The conference which is scheduled to be held on 14th of Octo...

Oct

07

07 Oct - 13 Nov
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන/ amended time tables first semester examination (internal) - october/ november 2021
පළමු සමාසික විභාග <u>2021.10....

Oct

07

07 Oct - 31 Oct
Call for papers : international webinar on multilingualism and buddhist perspectives - deadline extended
Owing to repeated requests, BPU conference committee, Intern...

Exam Results
See latest exam results