2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

Department of Pali

First Year

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 12023 (C) - පාලි සාහිත්‍යයේ සන්දර්භය
Ven.Moragollagama Uparathana Thero
Click Here
Npx676h
Monday 9:30 – 11:00am
Click here
Monday 11.00 – 12:30pm
Click here
PALI 12023 (C) - Content of Pali Literature
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click Here
ybo2kwa
Monday 3:30 – 5:30pm
Click here
Thursday 3:30 – 4:30pm
Click here


Second Year

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 22073 (C) - පාලි අර්ථකථන හා විචාර ක්‍රම
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here
dexozci
Monday 12:30 – 2:30pm
Click here
Tuesday 1.30 - 2.30 am
Click here
PALI 22073 (C) - Pali Exegesis and Critical Methods
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here

wfwnqv7
Tuesday 9.30am - 11.30 am
Click here

Thursday 12:30 – 1:30pm
Click here
PALI 22083 (C) - රචනය හා භාෂා ප්‍රයෝග
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
ikquscq
Tuesday 12.30pm - 1.30 pm
Click here
Friday 10⋅9:30 – 11:30am
Click here
PALI 22083 (C) - Composition and Language Diction
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
wprdzgx
Tuesday 3.30pm - 4.30 pm
Click here
Friday 1:30 – 3:30pm
Click here
Thursday 12:30 – 1:30pm
Click here
PALI 22093 (C) - නිකායාන්තර බෞද්ධ මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Ven. Witharandeniye Chandasiri Thero
Click here

5b6tajk
Thursday 9:30am – 12:30pm
Click here
PALI 22093(C) - Study of Inter- Religious Sources (Special)
Ven. Witharandeniye Chandasiri Thero
Click here
u3v45ni
Monday 8:30am – 11:30pm
Click here


Third Year

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 32133 (C) - Study of Pali Sources III
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
c7npbhl
Monday 8:30 – 10:30am
Click here
Friday 12:30 – 1:30pm
Click here
2021 - PALI 32133 (C) - පාලි මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය III - විනය කර්ම හා ශික්‍ෂණ විධි
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here

6rvw2gd
Thursday 1:30 – 2:30pm
Click here
Friday 3:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32143 (C) - පාලි සාහිත්‍ය විචාර මූලධර්ම
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
g7fbfk4
Tuesday 10:30 – 11:30am
Click here
Thursday ⋅3:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32143(C) - Principles of Pali Literary Criticism
Ven. Saliya Asokapura Nanda Thero
Click here
kipp4jg
Wednesday 8:30 – 11:30am
PALI 32153 (C) - ථෙරවාද අභිධර්ම මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero
Click here
css347d
Tuesday 12:30 – 3:30pm
Click here
PALI 32153(C) - Study of Theravada Abhidhamma and Analytical Theory
 Ven. Saliya Asokapura Nanda Thero
Click here
mp62ghk
Wednesday 2:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32163 (C) - The Study of Prakrit and Inscriptions (General/ Special)
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

cf5qrll
Tuesday 12:30 – 2:30pm
Click here
Friday 1:30 – 2:30pm
Click here
PALI 32163 (C) - ප්‍රකෘත හා අභිලේඛන අධ්‍යයනය
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

5mrnmw7
Tuesday 8.30pm - 10.30 am
Click here
Thursday 11:30am – 12:30pm
Click here


Fourth Year

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 42213 (C) - බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමශිල්ප
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here
k6fuowe
Thursday 8:30 – 11:30am
Click here
PALI 42223 (C) - පාලි සාම්ප්‍රදායික තර්ක ක්‍රම අධ්‍යයනය
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here
ubezohr
Thursday 1:30 – 4:30pm
Click here
PALI 42233 (C) - පාලි සාහිත්‍ය ඉතිහාසය III
Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero
Click here
b4wjrna
Monday 8:30 – 11:30am
Click here
PALI 42243 (C) - බෞද්ධ මූලාශ්‍රය පරිචය (සිංහල/ඉංග්‍රීසි,චීන,ථායි,බුරුම,සංස්කෘත)
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

ru6yhii
Tuesday 10.30am - 11.30am
Click here
Friday 4:30 – 5:30pm
Click here
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Tuesday 2.30am - 3.30am
Click here


Upcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results