2021 දෙවන සමාසිකය / 2021 2nd Semester

 Department of Pali

First Year 

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 12023 (C) - පාලි සාහිත්‍යයේ සන්දර්භය
Ven.Moragollagama Uparathana Thero
Click Here
Npx676h
Monday 9:30 – 11:00am
Click here
Monday 11.00 – 12:30pm
Click here
PALI 12023 (C) - Content of Pali Literature
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click Here
ybo2kwa
Monday 3:30 – 5:30pm
Click here
Thursday 3:30 – 4:30pm
Click here


Second Year 

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 22073 (C) - පාලි අර්ථකථන හා විචාර ක්‍රම
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here
dexozci
Monday 12:30 – 2:30pm
Click here
Tuesday 1.30 - 2.30 am
Click here
PALI 22073 (C) - Pali Exegesis and Critical Methods
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here

wfwnqv7
Tuesday 9.30am - 11.30 am
Click here

Thursday 12:30 – 1:30pm
Click here
PALI 22083 (C) - රචනය හා භාෂා ප්‍රයෝග
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
ikquscq
Tuesday 12.30pm - 1.30 pm
Click here
Friday 10⋅9:30 – 11:30am
Click here
PALI 22083 (C) - Composition and Language Diction
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
wprdzgx
Tuesday 3.30pm - 4.30 pm
Click here
Friday 1:30 – 3:30pm
Click here
Thursday 12:30 – 1:30pm
Click here
PALI 22093 (C) - නිකායාන්තර බෞද්ධ මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Ven. Witharandeniye Chandasiri Thero
Click here

5b6tajk
Thursday 9:30am – 12:30pm
Click here
PALI 22093(C) - Study of Inter- Religious Sources (Special)
Ven. Witharandeniye Chandasiri Thero
Click here
u3v45ni
Monday 8:30am – 11:30pm
Click here


Third Year 

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 32133 (C) - Study of Pali Sources III
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
c7npbhl
Monday 8:30 – 10:30am
Click here
Friday 12:30 – 1:30pm
Click here
2021 - PALI 32133 (C) - පාලි මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය III - විනය කර්ම හා ශික්‍ෂණ විධි
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here

6rvw2gd
Thursday 1:30 – 2:30pm
Click here
Friday 3:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32143 (C) - පාලි සාහිත්‍ය විචාර මූලධර්ම
Ven. Kandegama Deepawansalankara Thero
Click here
g7fbfk4
Tuesday 10:30 – 11:30am
Click here
Thursday ⋅3:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32143(C) - Principles of Pali Literary Criticism
Ven. Saliya Asokapura Nanda Thero
Click here
kipp4jg
Wednesday 8:30 – 11:30am
PALI 32153 (C) - ථෙරවාද අභිධර්ම මූලාශ්‍රය අධ්‍යයනය
Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero
Click here
css347d
Tuesday 12:30 – 3:30pm
Click here
PALI 32153(C) - Study of Theravada Abhidhamma and Analytical Theory
 Ven. Saliya Asokapura Nanda Thero
Click here
mp62ghk
Wednesday 2:30 – 5:30pm
Click here
PALI 32163 (C) - The Study of Prakrit and Inscriptions (General/ Special)
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

cf5qrll
Tuesday 12:30 – 2:30pm
Click here
Friday 1:30 – 2:30pm
Click here
PALI 32163 (C) - ප්‍රකෘත හා අභිලේඛන අධ්‍යයනය
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

5mrnmw7
Tuesday 8.30pm - 10.30 am
Click here
Thursday 11:30am – 12:30pm
Click here


Fourth Year 

Subject
Lecturer
Classroom Link
Class Code
Time
Meeting Link
PALI 42213 (C) - බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමශිල්ප
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here
k6fuowe
Thursday 8:30 – 11:30am
Click here
PALI 42223 (C) - පාලි සාම්ප්‍රදායික තර්ක ක්‍රම අධ්‍යයනය
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Click here
ubezohr
Thursday 1:30 – 4:30pm
Click here
PALI 42233 (C) - පාලි සාහිත්‍ය ඉතිහාසය III
Ven. Uthurawala Dhammarathana Thero
Click here
b4wjrna
Monday 8:30 – 11:30am
Click here
PALI 42243 (C) - බෞද්ධ මූලාශ්‍රය පරිචය (සිංහල/ඉංග්‍රීසි,චීන,ථායි,බුරුම,සංස්කෘත)
Ven. Kotiyagala Uparathana Thero
Click here

ru6yhii
Tuesday 10.30am - 11.30am
Click here
Friday 4:30 – 5:30pm
Click here
Ven. Vijithapura Gunarathana Thero
Tuesday 2.30am - 3.30am
Click here


Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results