2021 පළමු සමාසිකය / 2021 1st Semester

සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්මක දර්ශන අධ්‍යයනාංශය  / Department of Religious Studies and Comparative Philosophy


සාමාන්‍යවේදී /විශේෂවේදී  - General / Special 

 

විෂය අංකය /Subject Code

විෂය 

Subject 

ආචාර්යවරයා / 

Lecturer

Class code

Meet link

1st year 1st semester

REST 11013

සමය අධ්‍යයනය ප්‍රවේශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය ගල්ලෑල්ලේ සුමනසිරි හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 11013

Introduction to Religious Studies
Ven. Senior Prof. Gallelle Sumanasiri thero
Click here to join
Click here to join
2nd year 1st semester

REST 21033

බටහිර ආගම්
ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 21033

Western Religions
Ven. Galagama Dhammadinna Thero
Click here to join
Click here to join

REST 21043

දේවධර්මවාදය හැඳින්වීම
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා
Click here to join
Click here to join

REST 21043

Introduction to Theology
Lecturer (prob) Charith Priyadarshana
Click here to join
Click here to join

REST 21053

විද්‍යාව හා ආගම
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා
Click here to join
Click here to join

REST 21053

Science and Religion
Lecturer (prob) Charith Priyadarshana
Click here to join
Click here to join

REST 21063

නිර්දේශිත බටහිර ආගමික මූලාශ
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 21063

Prescribed Western Religious Texts
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  Thero
Click here to join
Click here to join

3rd year 1st semester

REST 31103

ආගම හා නූතන ලෝකය
කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය මොරගස්වැවේ විජිත හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 31103

Religion and Modern World
Senior Lecturer Ven. Moragaswawe Vijitha  Thero
Click here to join
Click here to join

REST 31113

ආගම පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව
කථිකාචාර්ය (ආධුනික) චරිත් ප්‍රියදර්ශන මහතා
Click here to join
Click here to join

REST 31113

Psychology of Religion
Ven. Galagama Dhammadinna Thero
Click here to join
Click here to join

REST 31123

නිර්දේශිත පෙරදිග ආගමික මූලාශ
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 31123

Prescribed Eastern Religious Texts
Senior Lecturer Ven. Dampahala Rahula  Thero
Click here to join
Click here to join

4th year 1st semester

REST 41173

ආගම පිළිබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනය
ආචාර්ය දිල්ෂාන් මනෝජ් රාජපක්‍ෂ මහතා
Click here to join
Click here to join

REST 41183

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය
ආචාර්ය දිල්ෂාන් මනෝජ් රාජපක්‍ෂ මහතා
Click here to join
Click here to join

REST 41193

බටහිර දර්ශනය පිළිබඳ හැඳින්වීම
ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි
Click here to join
Click here to join

REST 41203

ශාස්ත්‍රීය සමය අධ්‍යයනයෙහි ඓතිහාසික ප්‍රවේශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය දම්පහල රාහුල හිමි
Click here to join
Click here to join


Upcoming Events

Nov

27

27 Nov - 25 Nov
Calling applications for the bachelor of arts (special) degree - december 2021
<b>විභාග සඳහා අයදුම්පත් ...

Nov

23

23 Nov - 26 Nov
Special lecture series organized by the faculty of buddhist studies - the fourth special lecture
Special lecture series organized by the Faculty of Buddhist ...

Nov

22

22 Nov - 11 Dec
Call for articles - aurora; journal of english studies – 2021
The students who are interested in publishing an article in ...

Nov

16

16 Nov - 20 Nov
ලෝක දාර්ශනික දිනය/ world philosophy day
2021 නොවැම්බර් 18 දිනට යෙද�...

Nov

15

15 Nov - 05 Feb
University admission – academic year 2021/2022 (foreign candidates)
Applications are invited up to 30.01.2022 from eligible fore...

Nov

14

14 Nov - 15 Dec
Examination time table - master of arts degree (2020 registered students) - 2021 november/ december
<b>2021 නොවැම්බර් 27</b> දිනෙන�...

Exam Results
See latest exam results