Sitemap
 • Ven. Senior Prof. Wegama Piyarathana Thero

  Senior Professor

  B. A. (Hons) - Buddhist and Pali University of Sri Lanka
  B. Ed - University of Colombo
  M. A. - Buddhist and Pali University of Sri Lanka
  M. Phil. - Buddhist and Pali University of Sri Lanka
  Royal Pandit, Tripitakacarya
  Member, Standard Committee, Oriental Studies Society, Colombo.
  Member, Royal Asiatic Society, Colombo.
  Incumbent, Bujaslena Rajamaha Viharaya, weuda.

  +94-11-2857786 +94-71 – 7520 678 +94-37-2299418

Research & Publications

 1. Buddhist Attitude towards Aesthetics - 2011
 2. The Grammatical Tradtion Reflected in Pali Commentaries (Unpublished) - 2010
 3. Saundarya Pilimbanda Bauddha Akalpaya - 2006
 4. Pali Atthakathavanhi Pilibimbu vana Vyakarana Sampradaya - 1986
 5. Sampradayika Pali Vyakarana – 2011

Translations

 1. Sanna Sahita Samantakutavannana
 2. Sanna Sahita Suttanipata (Atthaka Vagga)
 3. Sanna Sahita Suttanipata (Parayana Vagga)
 4. Sanna Sahita Mahabodhivansa
 5. Sanna Sahita Dathuvamsa
 6. DAthuvanmsa (Translation)
 7. Sanna Sahita Anguttaranikaya (Ekaka Nipata)

Editing of Classical Magazines

 1. Pali haa Bauddha Adhyayana – 2006.
 2. Pali haa Bauddha Adhyayana, Consultant Editor, 2007.
 3. Vidyodaya Dharma Sāstriya Sangrahaya (1984 - 2011).
 4. Pracina Sastriya Sangrahaya, 1992, 1998, Oriental Studies Society, Colombo.
 5. Telakatāhagāthā, Consultant Editor, Buddhist and Pali University of Sri Lanka 2007.

Essays

 1. Pali Atthakathavanta Mulasrya Vu Helatuva, (1986) (Vidyodaya)
 2. Paliya Likhita Bhasavak Vasayen Sakas Vu Ayuru, (2001) (Vidyodaya)
 3. Ashoka Silalekhana haa Evaye Vidyamana Bhasha Lakshana Pilibanda Vimarshanayak ,(2009) (Vidyodaya)
 4. Suttanipataye Uraga Vargaya Pilibanda Adhyayanayak, (2011) (Vidyodaya)
 5. Mulbudusamayehi Ena Saundarya Pilibanda Igenvim,(2011) (Sambhasha)
 6. Petakopadesaya Pilibanda Vimarsanayak, (2007) (Pracina Sangrahaya)
 7. Nettippakaranaya Pilibanda Adhyayanayak,(2003) (Vidyodaya)
 8. Pali Nikaya Sahityayehi Alamkara Bhavitaya, 2011 (Vidu Sayura)
 9. Yathabhuta Gnana darshanaya haa dukkha sankalpaya, 2011 (Vesak Sirisara)
 10. Paliyehi daknata lebena Samakalina Janapada Vyvahara, 2011 Facilitation Volume of prof. Ariyapala Perera, Univ. of Sri Jayawardhanapura.
 11. Pali Varnamalave kramanukulatava Pilimbanda Vimarsanayak, Academic Journal of Buddhist and Pali University of Sri Lanka, 2011.
 12. Matrubhashagata Sanyuktaksara parinamayedi upayukta parinama sadhaka, Bhashaprabha Sastriya Sangrahaya, 2011, Dept. Of Sanskrit, B.P.U.
 13. Theravadaya haa Mahayanaya, Vesak Annual, 1987, Y.M.B.A. Borella.
 14. Minis sanhatiyehi ekatvaya pilimbandava mulbudusamayehi ena igenvim, Vidyodaya Dharma Sāstriya Sangrahaya, 1989.
 15. Bhiksu vinaya niti penavimehi armunu, Vidyodaya Dharma Sāstriya Sangrahaya, 1991.
 16. Caturvidha Prasna Vyakaranaya saha Avyakruta Dharma, Niramisa Dharma Sāstriya Sangrahaya, 1995.
 17. Apadanapaliya haa Sanskruta Avadana Sahityaya, Pracina Sāstriya Sangrahaya,1994.
 18. Navangasatthusasanaya, Vidyodaya Dharma Sāstriya Sangrahaya,1995.
 19. Prag anoratha yugaye Burumaye Budusamaya, Magadhi, Sāstriya Sangrahaya,1995.
 20. Sahassavatthuppakaranaya, Vidyodaya Dharma Sāstriya Sangrahaya,1998.
 21. Cetovimuktiya haa Pannavimuktiya, Nivanmaga, Sāstriya Sangrahaya,1999, Government Press.
 22. Saratthadipani Vinayatikava, Nuvana, Sāstriya Sangrahaya,1999, Ministry of Education.
 23. Pali tika Sahityayehi Prabhavaya ha Vikasaya, Vimalaprabha Sāstriya Sangrahaya,2006.
 24. Bhasa Vyavaharaya pilimbada Bauddha mataya, Kusuma Karunaratn Abhinandana Sāstriya Sangrahaya,2007.
 25. A critical Analysis of the Pali Dathavamsa, Pali haa Bauddha Adhyayana, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, 2007.

Ven. Senior Prof. Wegama Piyarathana Thero