Sitemap
 • Ven. Gonadeniye Pannarathana Thero.

  Lecturer

  B. A.(Hons)- University of Kelaniya
  M. A. - Postgraduate Institute of pali and Buddhist, University of Kelaniya
  M.Phil., Merit class honors, in pali, University of Kelaniya
  Postgraduate Diploma in pali and Buddhist studies, Post graduate Institute of pali and Buddhist, University of Kelaniya
  Postgraduate Diploma in Education, University of Colombo
  Prachina Pandita, Ooriental Language Society, Sri Lanka
  Diploma in pali - Buddhist & pali University of Sri Lanka
  Diploma in Buddhism - Buddhist & pali University of Sri Lanka
  Passed Dharmacarya Dhamma examination
  Certificate Course of Tamil - University of Kelanniya
  Professional English Course - University of Kelanniya
  English Diploma - Sri Jinaratana Academy
  Pratamic, Madyama, Rashtrabhasa Examinations of Hindi in Dakshina Bharath Pracarsabha, Madras, in India

  +94-11-2980914 +94-714008531 Sri Sudharmaramaya, Telangapata, Wattala, Sri Lanka.

Books

 • Dimbulagala Âcharya paramparāwa hā pāli sāhitya.
 • Pali Aţţakathā Saha Âcāryawaru.
 • Pragnā Prabhāvinī
 • Sigalata desu dahama.
 • Bauddha pratipadāwa
 • Keppitiyāwa purana mahā vihara vansaya.

Editions

 • Pasgoda sri vineeta nahimi Abhinandana sastriya sanhitā.
 • Amma Sandaki, Sunetra Suriyaarachchi Gunasamaru sastriya kalāpaya.
 • Telakatāha gatha, Buddhist and pali university, Sub editor.

Research papers: for International Conferences

 • Pali literary service of Abhayagiri School, in English. Pali conference in Thailand. 2008.
 • Abhayagiri Viharassa Pali Sahichcha seva, in pali. Pali conference in Thailand, MMU., 2008.
 • Sirilankādīpe Pavattita Sīhalatthakathā, Pali conference in Thailand, MCU-2009
 • An analytical contribution of Buddhist meditation among contemporary Philosophies – RASSL conference. 2010
 • Buddhist approach to consolation. SLABS conference. 2010.

Research papers: Staff Development program

 • Rupavachara dhyana hā bududahama. Research paper in staff Development program in Buddhist and pali university.
 • Pancaskhandhaye pavetma hā Nevetma pilibanda dharmānukūla viggrahayak. Research paper in staff Development program in Buddhist and pali university.

Research papers: Acadamic

 • Makkhali gosala sastruvaraya pilibanda samayantara matavada vimarsanayak. Samaya adhyayana, Buddhist and Pali University.
 • Mahā Niddesapāliya hā Cullaniddesapāliya, Nivan maga sangarāwa, 2008.
 • Pali Sandesa sahitya diptimat kala manawulu Sandesaya. Vidyodaya sagarawa, 2008.
 • Dimbulagala mahākāsyapa māhimi sisya paramparāwa, Vidyodaya sangarāwa, 2009.
 • Bauddha Aramika adhyāpanaye ārambhaya ha vikāsaya. Imbulgoda Sri chandānanda sāstriya sangrahaya.
 • Iddhividha Nganaya pilimbanda Vimarsanayak, Vidyodaya sangarawa, 2010
 • Srāvaka Samājaya, Arambhaya hā Vikāsaya, Nivan manga sangarawa, 2010
 • Paliyehi Sandhiya Pilimbanda Vimarsanatmaka Adhayanayak, Kanugollen Keselpotata,Upahara Kalapaya, 2010.
 • Bhasawa ha Prakasanaya Sambanda Bauddha Mataya, Vidarsana, 2010.
 • Nivan Maga Ahuralana Dharma, Sitaka Mahima Sastriya Sagarawa.
 • Bauddharaksaka kramavidhi saha seth pirith, Prastavanawa.
 • E Asama sama Lowtura budu Rajanam Vahanse, Vesak puja, in New York Buddhist vihara, 2009.
 • Buduradun Avabodhakaragath Dharmaye Suvisesatvaya, Vesak puja, in New York Buddhist vihara, 2010.
 • Polonnaru yugaye Bauddha Adhyapanaya, Pasgoda vineeta Abhinandana Kalapaya, 2009.
 • Atthakathācārya Upasena himi saha Arthakathanakramaya,Swarnajayanti Sastriya Sangrahaya, Madanwala, 2010.
 • Brāhmanakāraka Dharma Bududahamehi Iganwena Âkāraya, Vimala Lekha, 2010.
 • Aţţakathācariya Budhadatta himiyan Pali Sāhitya Kerehi Dakvu Dāyakatwaya, Kalyāni Sāstrīya Sangrahaya, 2010.
 • Reetiya hā eyata Guna Sankalpaye ati Sambandhatāwaya, Bhasa Prabha, 2010.
 • Saundarya rasaswadaye vidhi krama, Sri Saddhananda Abhinandana Sangrahaya.
 • Preface- for Patacarawata by Dayapala Jayanetti.

Academic Teaching Experience

 • Lecturer : Master Of Arts Course - BPU
 • Visiting Lecturer : Kelaniya University - 2006 - 2010
 • Lecturer : Pracina Course (Madhyama and Avasana)
 • Teacher : Srilanka MahaPirivena, Colombo, 2003-2008
 • Visiting Teacher : Vidyodaya Pirivena, Colombo, 2008 -2010

Ven. Gonadeniye Pannarathana Thero.